.

.
.

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษหน้า

ชื่อเรื่องภาษาไทย : อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษหน้า

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : A SENARIO OF ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY FOR LOCAL DEVELOPMENT
AS A LIFELONG LEARNING IN THE NEXT DECADE

นักวิจัย : ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา/ดาวรุวรรณ ถวิลการ/วิชิต กำมันตะคุณ

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าของ ชุมชนไทลาวในอำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าของ
ชุมชนไทลาวในอำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Biodiversity and Ethnobotanical Knowledge of Dying Plants Tai-Lao
Communities at Art Sa Mart and Po Chai District, Roi Et Province

นักวิจัย : ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง / ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Factors that effect to learning achievement in subject’s intermediate accounting 1 of accountancy students,Management College, Roi Et Rajabhat University.

นักวิจัย : ดวงเดือน เภตรา: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Effects of Contemplation Education Activities Development for the 3rd Year to the students in Roi-Et Rajabhat University Demonstration
  
คำสำคัญ: จิตศึกษา / จิตปัญญาศึกษา / การจัดการเรียนรู้ / ทักษะเทคนิคการสอน 
นักวิจัย: ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์       สังกัดคณะ : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เผยแพร่ :  ตุลาคม พ.ศ. 2558     ดาวน์โหลดงานวิจัย Full text ได้ที่นี่


วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น

ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Species Diversity and Preliminary Study Geographic Information System; GIS of Trees in Roi Et Rajabhat University Cultural Forest

นักวิจัย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร / นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Indigenous Knowledge of Utilization in Donghan Community Forests, Tamoung Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province

นักวิจัย : สุฑารัตน์ คนขยัน / เอื้อมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The survey and utilization of local rice varieties for adding value of rice products

นักวิจัย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร/นางสาวจิตตะวัน กูโบลา/นางสาวชุลีพร บุ้งทอง/

นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะ
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่