.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

มาตรการทางกฎหมายต่อการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อโครงการวิจัย : มาตรการทางกฎหมายต่อการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางอินเตอร์เน็ต
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกสร อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร
อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์สันติ ธรณี
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกสร อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์ อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่