.

.
.

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิดกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรณีศึกษาในรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิดกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กรณีศึกษาในรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Result Development Teaching Method Using by Thinking Tools for the 3rd Year in bachelor of Education Program at Roi-Ed Rajabhat University A Case Study of Teaching Skills and Teaching Techniques

คำสำคัญ: เครื่องมือคิด / การจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด / ทักษะและเทคนิคการสอน
นักวิจัย:  ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์       สังกัดคณะ : ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด