.

.
.

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Development and Technology Transfer of Making Soap Mold for Koh Kaew Sub-district, Selaphum District, Roi ET Province.

นักวิจัย : รชยา พรมวงศ์ / กนกกรณ์ ศิริทิพย์ : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยา

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นนาข้าวที่มีประสิทธิภาพด้วยวัสดุท้องถิ่นทางธรณีวิทยา

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The adjustment saline soil using mineral resources, to effective rice field in Tawat buri district, Roi Et province.

นักวิจัย : ชัญญรินทร์ สมพร / ก้องเกียรติ สุขเกษม : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Strengthening Local Community Process of the Sufficiency Economy Village Model : A Case Study of Ban Kut Khae Na Ngam, Selaphum District, Roi Et Province

นักวิจัย : จิราพร บาริศรี : คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Development Model of Environmental Conservation in Ban Tha Muang Selaphum Amphore Roi Et Province by Environmental Education process

นักวิจัย : ศักดิ์ศรี สืบสิงห์/ กชพร นำนาผล/ นิธินาถ อุดมสันต์/ สุภิมล บุญพอก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเศษวัสดุทดแทนเมล็ดข้วฟ่าง

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเศษวัสดุทดแทนเมล็ดข้วฟ่าง

นักวิจัย : เกษร เมรัตน์/สุรชัย รัตนสุข/สุรชัย อาจกล้า/ชัชวาล โยธะพันธ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of antibacterial and antifungal substances from medicinal
plants in Roi Et province and Buriram province

นักวิจัย : สุรชัย รัตนสุข /วนิดา วัฒนพายัพกุล /รุ่งเรือง บุญส่ง : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Harmony builds up between Siam and Local Area after the Holy man rebel, 1901-1912.

นักวิจัย : ปริญ รสจันทร์/ เกศินี ศรีวงค์ษา/ อมรรัตน์ นาคเสพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ในตำบลท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ในตำบลท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิจัย : นายธนวัฒน์ บุตรทองทิม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นักวิจัย : เชี่ยวชาญ ยางศิลา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : A STUDY ON THE WATER USAGE AND CONSERVATION BEHAVIORS OF THE PEOPLE WHO LIVE IN CHI RIVER BASIN,ROI ET PROVINCE

นักวิจัย : ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การศึกษาปัญหาการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาปัญหาการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of Business administration students’ learning problems
in Accounting 1 Subject, Management College, Roi – et Rajabhat University.

นักวิจัย : ลลิตา พิมทา/ดวงเดือน เภตรา : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา ของนักศึกษาสายครูที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน

ชื่อเรื่องภาษาไทย : พฤติกรรมการเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา ของนักศึกษาสายครูที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Learning Behaviors in educational reform period of Teacher Students Learning Styles with Differences.

นักวิจัย : ประสาร ศรีพงษ์เพลิด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การสำรวจปริมาณเรเดียมและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสำรวจปริมาณเรเดียมและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิจัย : ภูริต ควินรัมย์ / ปิยะนุช ภูทองขวา: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

โครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากของต้นเลือดแรด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : โครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากของต้นเลือดแรด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Chemical Constituents from the Roots of Knema globularia (Lam.) Warb

นักวิจัย : อุไรวรรณ ศรีพนา : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่ากินได้ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่ากินได้ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Analysis of biological activities and bioactive compounds of edible wild mushroom in Roi Et province

นักวิจัย : อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์ /ชัญญรินทร์ สมพร: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Screening of mannanase producing-bacteria use for improvement of prebiotics production

นักวิจัย : สุรชัย รัตนสุข/จตุพร หงส์ทองคำ/สุฑารัตน์ คนขยัน: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

สถานการณ์การผลิต การปลูก การตลาดและการแปรรูป ของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย :สถานการณ์การผลิต การปลูก การตลาดและการแปรรูป ของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิจัย: ชัญญรินทร์ สมพร : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of Potential and Biogas Plant of Model under Suitability for Community in Household Level at Tha-Muang Sub-District Municipality Selaphum District Roi-Et Province

นักวิจัย: ชลลดา ไร่ขาม/ยุทธพันธ์ คำวัน: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Prototype development for sufficiency economy demonstration

นักวิจัย : คณิน บรรณกิจ/ก้องเกียรติ สุขเกษม/ปรมัตถ์ โพดาพล/วรเชษฐ์ ศรีสถิตย์ สังกัดคณะ: ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่