.

.
.

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำชี กรณีศึกษา : ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำชี กรณีศึกษา : ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Management of Water Resources in Chi River Basin: the Case study of Thamuang Sub-district, Selaphum District Roi Et Province.

คำสำคัญ: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / แม่น้ำชี / ท่าม่วง

นักวิจัย: จิราพร บาริศรี / ธรรมรัตน์ สินธุเดช / สุรศักดิ์ ชะมารัมย์  สังกัดคณะ: นิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เผยแพร่ :  พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of Potential and Biogas Plant of Model under Suitability for Community in Household Level at Tha-Muang Sub-District Municipality Selaphum District Roi-Et Province

นักวิจัย :  ชลลดา ไร่ขาม / ยุทธพันธ์ คำวัน  สังกัดคณะ: ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่ : 2559 ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร : กรณีศึกษา เปรียบเทียบบริบทองค์การบริหารส่วนตำบ้านดู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร : กรณีศึกษา เปรียบเทียบบริบทองค์การบริหารส่วนตำบ้านดู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร

นักวิจัย: กฤติญา สุขเพิ่ม สังกัดคณะ : นิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่ : 2559   ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่