.

.
.

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น

ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Species Diversity and Preliminary Study Geographic Information System; GIS of Trees in Roi Et Rajabhat University Cultural Forest

นักวิจัย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร / นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Indigenous Knowledge of Utilization in Donghan Community Forests, Tamoung Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province

นักวิจัย : สุฑารัตน์ คนขยัน / เอื้อมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The survey and utilization of local rice varieties for adding value of rice products

นักวิจัย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร/นางสาวจิตตะวัน กูโบลา/นางสาวชุลีพร บุ้งทอง/

นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะ
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์

ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Medicinal Plants for Postpartum Women of the Tai- Lao and Phu- Tai

in Roi Et Province

นักวิจัย : ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง/ผศ. ดร. สุรชัย รัตนสุข : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย :การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Conservation, Utilization and Application of Geographic Information Systems for Celastrus paniculatus Willd in Roi Et Province Cultural Forest.

นักวิจัย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร /นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก /นางสาวขวัญชนก อำภา : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่