.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

มาตรการทางกฎหมายต่อการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อโครงการวิจัย : มาตรการทางกฎหมายต่อการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางอินเตอร์เน็ต
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกสร อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร
อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์สันติ ธรณี
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกสร อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์ อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแตงเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกแตงเทศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแตงเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกแตงเทศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ นายประภาส สารรัตน์ นางสาวภัทรีนันทน์ ชวีวัฒน์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงและความเปราะบางของชาวนา ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในบริบทของประชาคมอาเซียน

ชื่อโครงการวิจัย : การปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงและความเปราะบางของชาวนา ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด ในบริบทของประชาคมอาเซียน
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา อาจารย์กีรภัทร จรรยาคำนึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ อาจารย์นันทวัน เจ๊กจันทึก
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสง กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสง กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์จิตกรณ์ เพชรภักดี อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการกะเทาะเปลือกถั่วลิสง กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการกะเทาะเปลือกถั่วลิสง กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์จิตกรณ์ เพชรภักดี อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

การผลิตสบู่จากกากเหลือใช้จากการบีบน้ำมันรำข้าวหอมมะลิ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การผลิตสบู่จากกากเหลือใช้จากการบีบน้ำมันรำข้าวหอมมะลิ อำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมกรณีศึกษา ชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมกรณีศึกษา ชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ ดร.นภศูล ศิริจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


รูปแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : รูปแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์ อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงพรหม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่