.

.
.

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ระบบจัดการสถานที่น่าสนใจและการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : ระบบจัดการสถานที่น่าสนใจและการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร ทำนาอินทรีย์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร
ทำนาอินทรีย์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ ดร.ชินานาตย์ ไกรนารถ
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ชื่อโครงการวิจัย : พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ 
การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมความสุขด้วย HAPPY MODEL อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมความสุขด้วย HAPPY MODEL อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ อาจารย์ ดร.กัญญาวดี แสงงาม

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการวิจัย : ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือในตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ ก้องเกียรติ สุขเกษม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็กบ้านท่าม่วง

ชื่อโครงการวิจัย : เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็กบ้านท่าม่วง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย อาจกล้า
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในชุมชนท่าม่วง


ชื่อโครงการวิจัย : การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในชุมชนท่าม่วง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย อาจกล้า
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ 


วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การชักนำให้เกิดหัวของว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้

ชื่อโครงการวิจัย : การชักนำให้เกิดหัวของว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ และสุนันท์ สีพาย

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ความหลากหลายของเฟินและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อโครงการวิจัย : ความหลากหลายของเฟินและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองคำ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อน และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อโครงการวิจัย : กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อน
และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน

ชื่อโครงการวิจัย : การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่แนวทางการพัฒนารูปแบบนโยบายด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการป้องกันจากกลุ่มต้นทางในเพศชายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนารูปแบบนโยบายด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการป้องกันจากกลุ่มต้นทางในเพศชายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ การศึกษาคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสม อัลจิเนต – พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสม อัลจิเนต – พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์เกษร เมรัตน์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่