.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีชนิด 226Ra, 232Th และ 40K ในข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกโดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีชนิด 226Ra, 232Th และ 40K ในข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกโดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ไร่ขาม อาจารย์ภูริต ควินรัมย์ อาจารย์ ดร.ปภาภร จันทะวงศ์ฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ ชนะนิล อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ ชนะนิล
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่