.

.
.

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ระบบจัดการสถานที่น่าสนใจและการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : ระบบจัดการสถานที่น่าสนใจและการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร ทำนาอินทรีย์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร
ทำนาอินทรีย์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ ดร.ชินานาตย์ ไกรนารถ
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ชื่อโครงการวิจัย : พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ 
การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมความสุขด้วย HAPPY MODEL อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมความสุขด้วย HAPPY MODEL อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ อาจารย์ ดร.กัญญาวดี แสงงาม

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการวิจัย : ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือในตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ ก้องเกียรติ สุขเกษม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็กบ้านท่าม่วง

ชื่อโครงการวิจัย : เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็กบ้านท่าม่วง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย อาจกล้า
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในชุมชนท่าม่วง


ชื่อโครงการวิจัย : การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในชุมชนท่าม่วง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย อาจกล้า
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่