.

.
.

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การศึกษาปัญหาการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาปัญหาการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of Business administration students’ learning problems
in Accounting 1 Subject, Management College, Roi – et Rajabhat University.

นักวิจัย : ลลิตา พิมทา/ดวงเดือน เภตรา : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น