.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์

ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Medicinal Plants for Postpartum Women of the Tai- Lao and Phu- Tai

in Roi Et Province

นักวิจัย : ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง/ผศ. ดร. สุรชัย รัตนสุข : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น