.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีชนิด 226Ra, 232Th และ 40K ในข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกโดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีชนิด 226Ra, 232Th และ 40K ในข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกโดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ไร่ขาม อาจารย์ภูริต ควินรัมย์ อาจารย์ ดร.ปภาภร จันทะวงศ์ฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ ชนะนิล อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น