.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ ชนะนิล
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น