.

.
.

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงพรหม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น