.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

มาตรการทางกฎหมายต่อการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อโครงการวิจัย : มาตรการทางกฎหมายต่อการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางอินเตอร์เน็ต
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น