.

.
.

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การศึกษาคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสม อัลจิเนต – พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสม อัลจิเนต – พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์เกษร เมรัตน์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น