.

.
.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร ทำนาอินทรีย์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร
ทำนาอินทรีย์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ ดร.ชินานาตย์ ไกรนารถ
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น