.

.
.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ชื่อโครงการวิจัย : พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น