.

.
.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมความสุขด้วย HAPPY MODEL อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมความสุขด้วย HAPPY MODEL อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ อาจารย์ ดร.กัญญาวดี แสงงาม

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น