.

.
.

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น